Privacy statement

Inleiding

Notariskantoor Soons neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@notariskantoorsoons.nl.

 

Wie is Notariskantoor Soons?

Notariskantoor Soons is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (6666 CR) Heteren aan Flessestraat 42, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09114126. Notariskantoor Soons is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Notariskantoor Soons uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Notariskantoor Soons persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Notariskantoor Soons voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Notariskantoor Soons worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde en rekening houdende met de wettelijke termijnen
 ——–  
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde en rekening houdende met de wettelijke termijnen
 ——–  
Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, woonadres, e-mailadres, social media account, telefoonnummer.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 ——–  
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, locatie
Betrokken belang: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Notariskantoor Soons heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt. Tevens worden gegevens verstrekt door toeleveranciers (makelaars, tussenpersonen, banken) en verkregen uit (openbare) registers zoals Kadaster, Kamer van Koophandel en BRP (basisregistratie personen).

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
–           Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Notariskantoor Soons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

–           Wijzigen

Het wijzigen en/of verwijderen van gegevens is gezien wettelijke regelgeving (o.a. Wet op het Notarisambt) niet altijd mogelijk. Gegevens die in een notariële akte zijn opgenomen kunnen niet gewijzigd of verwijderd worden,

–           Beperken van de verwerking

U heeft, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om Notariskantoor Soons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

–           Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Notariskantoor Soons of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

–           Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Notariskantoor Soons te verkrijgen. Notariskantoor Soons zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

–           Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw   toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer   mogen verwerken. Het kan zijn dat Notariskantoor Soons u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Notariskantoor Soons

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@notariskantoorsoons.nl. Notariskantoor Soons zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Notariskantoor Soons een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Notariskantoor Soons uw verzoek afwijst zal in het antwoord aangegeven worden waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Notariskantoor Soons verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Notariskantoor Soons uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@notariskantoorsoons.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Notariskantoor Soons uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@notariskantoorsoons.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.